• نرم افزار امور قراردادها و پیمانکاران
  • نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات
  • سیستم امتیازبندی شرکت های تعاونی مسکن


تعمیر و نگهداری ماشین آلات ماشین الات و تجهیزات بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه بوده و فعالیت گروهی از پرسنل و بخش های دیگر وابسته به ان ها می باشد. لذا اقدامات پیشگیرانه در نگهداری از ماشین الات و جلوگیری از قرار گرفتن در شرایط اضطراری و نیاز به تعمیر ان ها از الزامات افزایش بهره وری و کاهش هزینه های غیر ضروری به حساب می اید. این نرم افزار قابلیت رصد کردن دایمی ماشین الات را به کاربر می دهد و با استفاده از ان می توانید از مواردی چون وقفه در عملیات تولید، کاهش طول عمر ماشین الات به دلیل فرسودگی قطعات و توسعه عیوب و نقایص تجهیزات جلوگیری کنید. با توجه به سادگی استفاده از سیستم و شباهت ان به سایر نرم افزارهای فرا رایانه، به راحتی می توانید با استفاده از راهنمای کاربردی ان و بدون نیاز به اموزش، این نرم افزار را بکار گیرید.


سیستم امتیازبندی راهکار مناسبی برای مدیریت اعضاء شرکت های تعاونی مسکن محسوب می شود تا با ثبت اطلاعات فیش ها و واریزی های آن ها و امتیازدهی مناسب، علاوه بر ایجاد رضایت برای اعضاء، اسناد حسابداری مربوطه را صادر و به سهولت بتوان اعضاء بدهکار را شناسایی و برای آن ها بصورت انبوه، نامه یا اخطاریه صادر نمود. با توجه به سادگی استفاده از این سیستم، کاربران می توانند با مطالعه راهنمای کاربردی آن، سیستم را به سادگی مورد استفاده قرار دهند.